Băng hà…

Chép lưu 1 stt từ FB Bùi Quang Minh

NHỮNG CÁI CHẾT VUA VIỆT:

1. Năm 548: Lý Nam Đế (5 năm làm vua) chết bệnh (46 tuổi)
2. Năm 571: Triệu Việt Vương (23 năm làm vua) tự tử
3. Năm 602: Lý Phật Tử (31 năm làm vua) đầu hàng giặc, bị giặc giết
3. Năm 907: Khúc Thừa Dụ (2 năm làm tiết độ sứ) chết bệnh
4. Năm 917: Khúc Hạo (10 năm làm tiết độ sứ) chết bệnh
5. Năm 931: Khúc Thừa Mỹ (6 năm làm tiết độ sứ), bị giặc Nam Hán bắt, sau đó năm 931 vua Nam Hán sát hại.
6. Năm 944: Ngô Quyền (6 năm làm vua) qua đời (47 tuổi)
7. Năm 979: Đinh Tiên Hoàng (12 năm làm vua) bị giết cùng con trưởng Đinh Liễn.
8. Năm 1001: Đinh Toàn (8 tháng làm vua, thoái vị năm 980) chết do trúng tên giặc khi đánh trận.
9. Năm 1005: Lê Đại Hành (24 năm làm vua) chết (64 tuổi)
10. Năm 1006: Lê Nhân Tích (vài tháng làm vua) bị giết.
11. Năm 1006: Lê Trung Tông (3 ngày làm vua) bị em giết.
12. Năm 1009: Lê Ngọa Triều (3 năm làm vua) chết (24 tuổi).
13. Năm 1028: Lý Thái Tổ (18 năm làm vua) chết (54 tuổi)
14. Năm 1054: Lý Thái Tông (26 năm làm vua) chết (54 tuổi)
15. Năm 1072: Lý Thánh Tông (17 năm làm vua) chết (49 tuổi)
16. Năm 1128: Lý Nhân Tông (55 năm làm vua) chết (63 tuổi)
17. Năm 1138: Lý Thần Tông (10 năm làm vua) chết bệnh (22 tuổi)
18. Năm 1175: Lý Anh Tông (37 năm làm vua) chết bệnh (40 tuổi)
19. Năm 1210: Lý Cao Tông (35 năm làm vua) chết bệnh (38 tuổi)
20. Năm 1226: Lý Huệ Tông (10 năm làm vua) chết do bức tử (31 tuổi)
21. Năm 1258: Trần Thái Tông (33 năm làm vua) chết (58 tuổi)
22. Năm 1290: Trần Thánh Tông (20 năm làm vua) chết (51 tuổi)
23. Năm 1308: Trần Nhân Tông (15 năm làm vua) chết (51 tuổi)
24. Năm 1320: Trần Anh Tông (20 năm làm vua) chết (44 tuổi)
25. Năm 1357: Trần Minh Tông (15 năm làm vua) chết (58 tuổi)
26. Năm 1341: Trần Hiến Tông (13 năm làm vua) chết (22 tuổi)
27. Năm 1369: Trần Dụ Tông (28 năm làm vua) chết (34 tuổi)
28. Năm 1370: Trần Nhật Kiên (1 năm làm vua) bị giết
29. Năm 1394: Trần Nghệ Tông (2 năm làm vua) chết (73 tuổi)
30. Năm 1399: Trần Thuận Tông (10 năm làm vua) bị giết chết (22 tuổi)
31. Trần Thiếu Đế (2 năm làm vua rồi bị Hồ Quý Ly ép nhường ngôi)
32. Năm 1407: Hồ Quý Ly (2 năm làm vua) bị giặc giết (71 tuổi)
33. Năm 1407: Hồ Hán Thương (6 năm làm vua) bị giặc giết
34. Năm 1410: Giản Định Đế (2 năm làm vua) bị giặc giết.
35. Năm 1433: Lê Thái Tổ (5 năm làm vua) chết (49 tuổi)
36. Năm 1442: Lê Thái Tông (9 năm làm vua) chết bí ẩn, vụ án Lệ Chi viên (18 tuổi)
37. Năm 1459: Lê Nhân Tông (17 năm làm vua) bị giết (19 tuổi)
38. Năm 1460: Lê Nghi Dân (1 năm làm vua) bị giết (21 tuổi)
39. Năm 1497: Lê Thánh Tông (38 năm làm vua) chết (46 tuổi)
40. Năm 1504: Lê Hiến Tông (7 năm làm vua) chết (44 tuổi)
41. Năm 1504: Lê Túc Tông (nửa năm làm vua) chết bệnh (16 tuổi)
42. Năm 1509: Lê Uy Mục (5 năm làm vua) bị ép tự sát, cho xác vào súng bắn (21 tuổi)
43. Năm 1516: Lê Tương Dực (7 năm làm vua) bị giết, đốt xác thành tro (21 tuổi)
44. Năm 1522: Lê Chiêu Tông (7 năm làm vua) bị giết (20 tuổi)
45. Năm 1527: Lê Cung Hoàng (5 năm làm vua) bị giết (20 tuổi)
46. Năm 1541: Mạc Thái Tổ (2 năm làm vua) chết (58 tuổi)
47. Năm 1540: Mạc Thái Tông (10 năm làm vua) chết
48. Năm 1546: Mạc Hiến Tông (6 năm làm vua) chết
49. Năm 1561: Mạc Tuyên Tông (15 năm làm vua) chết bệnh
50. Năm 1592: Mạc Mậu Hợp (30 năm làm vua) bị xử tử, đầu đóng cọc, chu di cửu tộc (32 tuổi)
51. Năm 1548: Lê Trang Tông (15 năm làm vua) chết (34 tuổi)
52. Năm 1556: Lê Trung Tông (8 năm làm vua) chết (22 tuổi)
53. Năm 1573: Lê Anh Tông (16 năm làm vua) chết (42 tuổi)
54. Năm 1599: Lê Thế Tông (26 năm làm vua) chết (33 tuổi)
55. Năm 1619: Lê Kính Tông (19 năm làm vua) bị ép tự tử (32 tuổi)
56. Năm 1643: Lê Thần Tông (37 năm làm vua) chết (56 tuổi)
57. Năm 1671: Lê Huyền Tông (9 năm làm vua) chết (17 tuổi)
58. Năm 1675: Lê Gia Tông (3 năm làm vua) chết (15 tuổi)
59. Năm 1705: Lê Hy Tông (30 năm làm vua) chết (54 tuổi)
60. Năm 1731: Lê Dụ Tông (24 năm làm vua) chết (52 tuổi)
61. Năm 1735: Lê Duy Phường (4 năm làm vua) bị giết (27 tuổi)
62. Năm 1735: Lê Thuần Tông (3 năm làm vua) chết (37 tuổi)
63. Năm 1759: Lê Ý Tông (6 năm làm vua) chết (41 tuổi)
64. Năm 1786: Lê Hiển Tông (47 năm làm vua) chết (70 tuổi)
65. Năm 1793: Lê Chiêu Thống (3 năm làm vua) chết tại Tàu (28 tuổi)
66. Năm 1793: Nguyễn Nhạc (10 năm làm vua) chết (40 tuổi)
67. Năm 1792: Nguyễn Huệ Quang Trung (5 năm làm vua) chết bệnh (40 tuổi)
68. Năm 1802: Nguyễn Quang Toàn (10 năm làm vua) bị giết (19 tuổi)
69. Năm 1820: Gia Long Nguyễn Phúc Ánh (18 năm làm vua) chết bệnh (58 tuổi)
70. Năm 1841: Minh Mạng (21 năm làm vua) chết (50 tuổi)
71. Năm 1847: Thiệu Trị (6 năm làm vua) chết (41 tuổi)
72. Năm 1883: Tự Đức (36 năm làm vua) chết (54 tuổi)
73. Năm 1883: Dục Đức (3 ngày làm vua) giam, bị bỏ đói (31 tuổi)
74. Năm 1883: Hiệp Hòa (4 tháng làm vua) bị bức tử bằng thuốc độc (36 tuổi)
75. Năm 1884: Kiến Phúc (8 tháng làm vua) bị đầu độc (15 tuổi)
76. Năm 1943: Hàm Nghi (1 năm làm vua) chết tại Algérie (71 tuổi)
77. Năm 1889: Đồng Khánh (3 năm làm vua) chết (24 tuổi)
78. Năm 1954: Thành Thái (18 năm làm vua) chết (75 tuổi)
79. Năm 1945: Duy Tân (8 năm làm vua) chết tai nạn tại Trung Phi (45 tuổi)
80. Năm 1925: Khải Định (10 năm làm vua) chết bệnh (41 tuổi)
81. Năm 1997: Bảo Đại (20 năm làm vua, 6 năm làm Quốc trưởng) chết (85 tuổi).

Image may contain: 1 person, sitting
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: