180405-không phải lo…

Không! Ấu trùng của loài nhặng không sống bằng khẩu hiệu và thải ra nghị quyết. Thứ này còn tệ hơn nhiều cấp…

 

%d bloggers like this: