180326-#nguyên_nhân mọi #sự_cố

Gậy thần của Harry Potter và của cả những bà tiên ông bụt đều xưa rồi diễm. Thần thoại Hy Lạp và Ba Tư còn phải gọi là cụ toàn bộ dàn lãnh đạo CHXHCNVN đại tài đại đức đại vô địch vì đã từng búng tay ra mọi thứ đáp án “vì sao” trên đời và cả vì sao trên trời. Bạn chưa thật tin phải không? Nào, mời bạn…

 

Like this:

%d bloggers like this: