181012-Đỉnh cao Giải pháp

Không! Không tình thế. Không tình huống. Tuyền chính sách. Tuyền chủ trương. Tuyền đỉnh cao giải pháp…
#giải_pháp #xhcn
%d bloggers like this: