171030-Tự Phát…

Đinh Tấn Lực 


Chỉ 72 giây, về chủ đề: QUẦN CHÚNG TỰ PHÁT ĐẨY NHANH 1 QUY TRÌNH TẤT YẾU… bằng những nỗ lực nào?
#hoicodo

%d bloggers like this: