170826-quan người/quan ta

Clip chủ đề ngắn 1,5 phút: Dương Đại Triều Lâm: QUAN NGƯỜI – QUAN TA
#tuchuc

 

Like this:

%d bloggers like this: