TAU BIẾT TẤT!

Không có đường dây chung chi nào mà tau không biết. Không có vụ cướp đất nào mà tau không biết. Không có cái tượng vàng tượng bạc nào mà tau không biết. Không có vụ xâm thực nào của Tàu mà tau không biết. Không có cái nhục cái hèn nào mà tau không biết… TAU BIẾT TẤT! NGOÀI TRỪ MỖI CHUYỆN…
#nguyễn_xuân_phúc

Image may contain: 6 people, including Phạm Thành and Thanh Duong Le, people standing

Comments are closed.

%d bloggers like this: