#thuế_khí_thải

CNXH: bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng… ĐỪNG HỎI LÃNH ĐẠO ĐƯỢC GÌ TỪ MỚ QUẦN HỒNG ĐÓ! Bí Mật Quốc Gia!
#thuế_khí_thải

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: