#hiệu_trưởng #ấu_dâm

Độc tài dạy dân chủ. Tham nhũng dạy chống tham nhũng. Trùm casino dạy chống cờ bạc. Ăn cướp khoe bắt ăn trộm. Ấu dâm dạy chống ấu dâm…
#hiệu_trưởng #ấu_dâm

Image may contain: Lê Anh Hoài, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: