#đồng_bào khác #đồng_loại ?

Đã ai quên có đám thổ phỉ rừng xanh từng nhân danh “giải phóng” và lùa dân ra đường coi “kách mệnh” xử bắn đồng bào? Hoặc giả, có khi là đồng bào không phải đồng loại?
#đồng_bào khác #đồng_loại ?

Image may contain: 3 people, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: