#cha_già & #bố_già

Tuyên giáo duyệt từ “Bố Già” trên dàn báo đảng và đang rốt ráo chuẩn bị tu chính điều 4 hiến pháp thành:
Đảng MAFIA Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp cướp giật, đồng thời là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp cướp giật, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
#cha_già & #bố_già

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: