Đảng bộ gương mẫu…

“Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước…”. #nguyễn_phú_trọng #nguyễn_xuân_phúc

Image may contain: 2 people

Comments are closed.

%d bloggers like this: