#donxacu #lambanghe

Không một ai có thể quy ra vàng những bóng mát. Các Mác nói gần gần giống như vậy. Hãy đổi bóng mát thành vàng ròng, cho lãnh đạo. Đấy chẳng những là thức thời, hợp hiến, mà còn là nghĩa vụ !
#donxacu #lambanghe

Image may contain: outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: