VN hóa hổ…

VietnamNet 06/06/2017 10:49 GMT+7 – Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
“Từ khi lý luận về ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí có ý kiến còn phê phán, bác bỏ. Nhưng các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam, phù hợp với con đường đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn…”.
#kinhtethitruong #dinhhuongxhcn #dangchon #hochiminhchon

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: