#xoaquoctich…

Luật xóa quốc tịch dính liền với $$$ nhập siêu…
#xoaquoctich
(ảnh từ comment trên tường nhà Hoàng Dũng)

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: