Nổ bình thường…

FB Hoàng Dũng: Không bình thường chỗ nào?
#nhamayformosa #nobinhthuong

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: