Thử #boinhoditnoi

Bạn có đọc được hàng chữ nhọ nhem đó không? Nó ghi rằng: “Nhờ bạn chỉ giúp chỗ nào có thể bôi nhọ cho đen thêm. Cảm ơn bạn”. Thử đi!
#boinhoditnoi

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: