#trangdiemditnoi

Bới tung cả nước Mỹ chỉ thấy bộ này là khá nhất, lại vừa túi tiền… Thế mà công dụng chẳng ra chi. NHỌ VẪN NHỌ! CHÁN!
#boinhoditnoi #trangdiemditnoi

Image may contain: makeup

Comments are closed.

%d bloggers like this: