Chữ máu tháo chữ vàng…

Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông…
#taukhua #cutkhoi #BienDong

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: