Chưa bao giờ VN yếu đến thế…

Phạm Thanh Sơn
Chưa bao giờ VN yếu đến thế.
Về kinh tế chính phủ VN phải vay nợ khoảng 15 tỷ đô la về để cân đối ngân sách và trả nợ.
Về chính trị nội bộ ĐCS thanh trừng phe nhóm trong đảng chưa có điểm dừng. Thằng nào cũng sứt đầu bể trán.
Về niềm tin dân chúng chưa bao giờ ĐCS mất niềm tin với dân chúng kể từ ngay thành lập ĐCS đến nay .
Về đối ngoại làm bạn với tất cả các nước thất bại, Trung Quốc lăm le thôn tính VN kinh tế lẫn chính trị.
#dangcsvn #nhanuoccsvn #canngan #giaicuu #thanhtrung #nole #niemtinzero#hetthoiroi

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: