Túng làm càn là chuyện thường!

Nhớ đận ấy, không ai thống kê nổi bao nhiêu người treo cổ tự tử để khỏi phải thấy cả gia đình họ bị đảng thắt họng…
#tongdieutrakinhte #doitien

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: