Vân tay thay thẻ nhựa…

Cầm tay nhau khẽ nói: Tấm tắc mà làm chi? Cà vân tay lần nữa. Em cà cho anh vui. Em cà đi, anh đi…

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: