What a family…

Nhân đọc tin, va phải cụm từ “công trình quốc phòng A1”, chợt nhớ tới bài đồng dao gia phả QP cũ mèm, từ thời đất ruộng thành đồi cù có tên là đất quốc phòng…
#quocphong #datquocphong #congtrinhquocphongA1

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: