Thu – Chi = Lộc

Cán cân thu chi này sẽ khiến bạn kết luận thế nào về việc tăng thuế xăng?
#quanthamduckhoet #chinhphuhettien #tangthuexang #candoingansach

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: