phần bổ túc …

Giải pháp nhấn mạnh của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cùng tên ngày 15/3/2016 tại Hà Nội…
Tất nhiên, phần bổ túc là của người nghe diễn văn…
#nguyenxuanphuc

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: