Bạc không tan – Vàng không thúi…

Comments are closed.

%d bloggers like this: