Trở cờ…

Bài diễn văn cảnh báo về các nguy cơ chia rẽ nội bộ, và sự thoái hóa, trở cờ v.v… co đoạn cốt lõi như sau…

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: