PHẢI THAY ĐỔI…

Formosa chỉ là giọt nước tràn ly khiến mọi người tràn xuống đường để cùng biểu dương một nhất trí nhất thiết: PHẢI THAY ĐỔI!
Muốn bảo vệ môi sinh, PHẢI THAY ĐỔI!
Muốn vượt nghèo thoát nhục, PHẢI THAY ĐỔI!
Muốn dân giàu nước mạnh, PHẢI THAY ĐỔI!
Muốn xã hội công bằng văn minh, PHẢI THAY ĐỔI!
Muốn đất nườc cường thịnh, PHẢI THAY ĐỔI!

NHƯNG THEO BẠN, THÌ, THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ VÀ THAY ĐỔI TỪ ĐÂU?

#phaithaydoi

0222

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: