Trạng chết có đứa băng hà?

Này, chúng nó đang lăm le ĐỔI MỚI HỒI HAI đấy! Nhớ đừng làm phức tạp thêm tình hình lửa cháy chân thành. Lấy đại cục làm đầu. Vợ con cháu chắt mi tau lo…

#nguyenphutrong #vokimcu

0186

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: