PHẢI LÀ GÀ GÁY SỚM…

PHẢI LÀ GÀ GÁY SỚM…
“Năm Dậu, con Gà phải cất tiếng gáy sớm Chủ trương 1, biện pháp 10, chỉ đạo 20 thì mới thành công” (Nguyễn Xuân Phúc)
#nguyenxuanphuc #chxhcnvnphaila #gagaysom

0170-fuc

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: