Kéc! Kẹc! Kẹc!

0168

Phát biểu chỉ đạo (tại buổi làm việc, Cơ quan thi hành án của Bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp, ngày 17/02/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thi hành án; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”…

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: