Óc Bonsai…

“Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức tiến hành công tác tư tưởng của Đảng; là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong tỉnh, trong nước, quốc tế và các vấn đề nóng bỏng mà dư luận xã hội quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn ‘diễn biến hoà bình’ của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hoá…
…Lấy tuyên truyền miệng là phương thức hoạt động chủ yếu và kết hợp chặt chẽ hoạt động tuyên truyền miệng với hoạt động của các phương tiện tuyên truyền khác. Khi tiến hành tuyên truyền miệng cần sử dụng và kết hợp rộng rãi các thể loại thông báo nhanh, báo cáo chuyên đề, giới thiệu nghị quyết, chính sách, pháp luật, thông tin thời sự…” (Kỹ năng Tuyên truyền miệng – Tuyên Giáo TW)
#tuyengiao #duluanvien #tuyentruyenmieng

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: