Bùn…

“Tau không bán nước. Tau không dâng đất. Tau chỉ dâng bán mỗi thứ BÙN đã đủ quang vinh vãi cả dòng họ nhà tau…” (linh hồn Trọng Lú)

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: