Thệt khó ngờ…

Điều khó ngờ là nhà văn nhà thơ Thế Lữ, với tác phẩm văn xuôi đầu tay thuộc thể loại kinh dị này, từ năm 1934, đã trở thành nhà tiên tri lừng lẫy về 2 chính sách kinh dị HUY ĐỘNG VÀNG & THU HỒI MÁU của thời đại 2017…
#huydongvang #thuhoimau

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: