Suy thoái đúng quy trình…

Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng-chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đảng CSVN. Đây là 4 biểu hiện đầu tiên của nhóm đầu tiên, thuộc diện Suy thoái về Tư tưởng Chính trị.
(Sẽ liệt kê tiếp những nhóm kế…)

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: