Chằng chịt cực kỳ…

Chằng chịt là dây diện. Chằng chịt hơn nữa là các đường dây tham nhũng (có tổ chức ăn chia thành hệ thống). Chằng chịt cực kỳ là nùi dây kinh nghiệm rút hoài không hết mối…
#changchitdaydien #changchitdaythamnhung #changchitdaykinhnghiem

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: