KGB vô địch?

Chính những “bài báo” này mới là thế lực kích động những cuộc biểu tình hữu hiệu nhất. Công an VN có đủ trí lực để lấy nhận định riêng về một đất nước bị đè dưới bóng xâm lược mềm của TQ. Công an VN có đủ tim óc để cảm được nỗi khổ của đồng bào ngư dân miền Trung. Công an VN không thể nào khép mình bên dưới đám dư luận viên vô lễ vô luân vô loài và vô lại mạt hạng như này.
#formosaht #conganvn #kgb #duluanvienvolai

Image may contain: text and one or more people
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: