Báo của ai?

Chẳng ích lợi gì để tìm xem ai, Nguyễn Bá Thanh hay Nguyễn Tấn Dũng, là tác giả sự phân tán, hoặc từ khi nào (2010 hay 2011 là) nó bắt đầu phân tán. Điều cần theo dõi xem chừng hiện giờ là nó manh mún tới đâu, và tờ nào (hay những tờ nào) thuộc phe nào… thì họa may mới lý giải được chuyện gì xảy ra đàng sau các quyết định rút thẻ:
#tuyengiao #botttt #rutthenhabao #baochiledang #phucvunhomloiich

Image may contain: 2 people
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: