Bạn vẫn chưa tin?

Mặt trận Yên Bái đã êm chưa? Cả Lú vẫn hú chú Thanh đấy ư?
#thanhtoanyenbai #nguyenphutrong #trinhxuanthanh

Image may contain: text
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: