Tính thú vật…

“Trong những năm 70-80, ‘tất cả những gì mang tính thú vật đều được chính phủ cổ vũ’, ‘tất cả những gì có tính người đều bị truy bức’. Đồng thời, đây cùng là thời kỳ mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, ý thức cách mạng của quản chúng lao động phát triển sâu sắc thêm, phong trào phản đối dấy lên trong nông dân, trí thức, nhằm chống bóc lột chống sự chuyên chế của chế độ Sa hoàng và sự lộng quyền của cảnh sát. Nói cách khác là những năm tình thế cách mạng”. (Maxim Gorky – Wiki)
#maximgorky #lienxosupdo

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: