Huống gì…

Có người so sánh Yên Bái của VN hôm nay với Timișoara của România thời 1989, chẳng biết có cường điệu lắm không.

Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: