Thầy nào trò đó…

“Trung tuần tháng 10/1968, ông Trưởng ban Vũ trang của huyện Thượng Tư là Vương Chiêu Đằng đã công khai giết người. Tên đồ tể này đã chỉ huy 5 tên dân binh mổ bụng moi gan 5 người và nấu chín để cùng nhau ăn. Ngày hôm sau tên này lại giết 4 người và cho mổ bụng moi gan, sau đó mang chia gan cho đội sản xuất cùng ăn. Có thể gọi đây là CHÍNH QUYỀN ĂN THỊT NGƯỜI theo đúng nghĩa đen của nó” (GS Tống Vĩnh Nguyên – Hồ sơ mật tại Quảng Tây thời Cách mạng Văn hóa)
BẠN CÓ NGẠC NHIÊN VÌ SAO CẢ ĐỒ ĐỆ CỦA HỌ CŨNG KHÔNG HỀ GỚM TAY KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: