Yêu cầu…

“Tôi một người dân Việt Nam…” (Nguyen Thanh)
BẠN CŨNG LÀ NGƯỜI DÂN VN. HIỆN GIỜ BẠN CÓ NHỮNG YÊU CẦU NÀO KHÁC KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: