Chơi dao…

“Pháp luật là nền tảng để bảo vệ đảng CS, bởi vì dầu có bức xúc đến độ nào đi nữa thì người Dân theo pháp luật họ phải làm đơn từ khiếu nại … và quy trình này đưa họ vào vô vọng cùng thời gian kéo dài làm sự bức xúc tiêu tan. Nên chính pháp luật mới là lá chắn để bảo vệ đảng CS chứ không phải CA. Khi Dân không còn tin pháp luật thì…” (Nguyễn Tấn Thành)
BẠN CÓ THẤY ĐÚNG CHƠI DAO CÓ NGÀY ĐỨT CỔ KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: