Chuyện hạ tầng…

FB nhắc chuyện sếp thanh tra đường lún ngày này năm ngoái…
NĂM NAY: ĐÃ VỀ TP THÌ PHẢI VẮT DÂN CHO RA VÀNG ĐỂ CHỈNH ĐỐN HẠ TẦNG CƠ SỞ TP!

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: