Chỉ giỏi đánh dân?

Chỉ không đánh người CHẠY CHỌT?
BẠN CÓ NGHIỆM RA LÀ CA CHỈ GIỎI ĐÁNH DÂN?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: