Bao Che Dài Lâu?

“Sở dĩ có thảm họa này là vì các cơ quan chức năng đã lạm quyền, tham nhũng, bao che cho Formosa trong thời gian dài… Nếu Việt Nam là một quốc gia có lòng tự tôn dân tộc, hệ thống lãnh đạo đặt con người lên trên hết, thì những việc mà công ty Formosa đã làm đối với con người, đất nước Việt Nam phải được chấm dứt”. (Lê Văn Sơn)
BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG NÀO?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: