Tốc độ…

Chưa chắc chong chóng CASA212 nhanh bằng…
BẠN CÓ MUỐN LOẠI LÃNH ĐẠO NÀY NGỒI ĐÓ KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: