Giá mà…

VN có nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lãnh, tiến sĩ, giáo sư… hơn bất kỳ 1 quốc gia nào có tương đương diện tích hoặc dân số.
Giá mà phân nửa những cán bộ thượng tầng đó, kể cả những tướng 4-5 sao… có được phần nào trí tuệ, ý chí và tấm lòng với đất nước tầm như bạn Đinh Văn Hải.
BẠN CÓ CÙNG CÁI “PHẢI CHI/GIÁ MÀ” ĐÓ KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: