Giá Đắt…

Cái giá của CHẤP NHẬN là không hề nhỏ.
BẠN CÓ CAM CÚI ĐẦU CHẤP NHẬN CÁI GIÁ ĐÓ KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: